4268
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ นำโดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยนางชัชชนี สุวรรณศร และบุคลากรงานบริการการศึกา ร่วมให้การแนะแนวการศึกษา และแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจร่วมงานกว่า 8,645 คน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [14/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ลิขิต
498 people like this