4177
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนางชัชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมแนะนำหลักสูตรและแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
390 people like this