5582
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)

ia

  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 85 คน จากสาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและและศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เพื่อเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในทุกด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านการจัดการงานฟาร์ม ด้านงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ทั้งนี้จะเป็นการสร้างระดับคุณภาพให้กับตัวนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาต่อยอดไปในเรียนของนักศึกษาได้ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ จากนั้น ได้แบ่งนักศึกษาดูงานออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกจะเป็นการดูงานด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ และในกลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มศึกษาดูงานในด้านฟาร์ม ในกลุ่มนี้จะดูในเรื่องการจัดการการเลี้ยง ด้านพันธุ์ไก่พื้นเมือง ระบบการเลี้ยง และลักษณะเด่นของไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯได้จดทะเบียนพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ ประดู่หางดำ มข.55 และ ชี เคเคยู 12 และยังรวมไปถึงไก่พันธุ์สังเคราะห์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แก่นทอง พันธุ์ไข่มุกอีสาน พันธุ์สร้อยนิล และพันธุ์สร้อยเพชร ซึ่งในทั้ง 2 กลุ่มนี้จะได้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน และหลังจากนั้นได้มีการซักถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป ... [18/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
651 people like this