7503
คณะเกษตรฯ มข.จัดพี่ศิษย์เก่าสอนน้องนักศึกษา สู่ตลาดงานภาคธุรกิจยางพารา

ia

  • สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการพี่สอนน้อง แนะแนว และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานด้านพืชไร่ ครั้งที่ 2: ยางพารา เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ก่อนทำงานจริง ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับ ยางพารา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์ และทัศนคติของการทำงาน จากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่ที่จบและทำงานแล้ว โดยมี คุณเกษตร แนบสนิท นักวิชาการชำนาญการ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คุณขวัญตา ศีลธรรม คุณวิชิต วิชาเงิน คุณสิทธิกร ยิ่งวงศ์ และคุณนที สุขเกษม นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องการผลิตและการแปรรูปยางพารา มีนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 110 คน เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อาจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย และมีแนวโน้มในการเพิ่มพื้นที่ปลูก การผลิตและการตลาด อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้มีการสร้างงาน ทั้งทางด้านฝ่ายไร่และโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก คาดว่าในระยะ 5-10 ปี ข้างหน้านี้ น่าจะมีบัณฑิตพืชไร่ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมทำงานกับอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ เหล่านั้น ดังนั้น เพื่อรองรับตลาดงานที่เพิ่มขึ้น และสร้างความเข็มแข็งทางด้านวิชาการในพืช ยางพารา ให้กับนักศึกษา สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ จึงได้มีการเสนอโครงการ พี่สอนน้อง แนะแนว และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานด้านพืชไร่ในภาคเอกชน ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร โดยอาศัยบัณฑิตรุ่นพี่ที่ทำงานในหน่วยงานนั้นๆเป็นวิทยากร เพื่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ดร.สันติไมตรี กล่าวต่ออีกว่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ แต่ละชั้นปี กับศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว โครงการพี่สอนน้อง แนะแนว และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานด้านพืชไร่ เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่จัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนออกไปทำงานจริง เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติการทำงานจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาและทำงานแล้ว นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการสัมภาษณ์งานและการปฏิบัติตนอย่างไรให้มีสุขในการทำงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตการทำงานต่อไป ความคิดเห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า โครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้รู้ถึงสายงานหรือตลาดงานที่จบออกไปแล้วสามารถที่จะไปทำงานได้ แล้วทำให้ได้รู้จักรุ่นพี่ที่จบไปแล้วด้วย ... [13/02/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1006 people like this