4628
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Hiroshima University จากประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 Dr.Yoshi Yamamoto และ Dr.Nishibori จากมหาวิทยาลัย Hiroshima University จากประเทศ Japan ได้เข้าพบ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)ร่วมประชุมหารืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไก่พื้นเมือง และไก่บ้านไทย เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยไก่พื้นเมืองไทย ไปใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านการเกษตร เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกระแสการตื่นตัว ขยายโอกาสด้านการตลาดสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจให้เป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืน การปรึกษาหารือในครั้งนี้สามารถตั้งโจทย์วิจัยได้อีกหลายเรื่อง และเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้ตรงต่อความต้องการทั้งเกษตรกรและแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางเลือกให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากหารือเกี่ยวกับงานวิจัยและได้มีการเยี่ยมชมฟาร์มเครือข่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เห็นภาพระบบการเลี้ยงในชนบทของประเทศไทย ต่อไป ... [19/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
422 people like this