5986
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ใช้เครื่องมือทางวิจัยวิทยาศาสตร์ช่วยการวิจัย

ia

  • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านสรีรวิทยาของพืช เพื่อการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีนักวิจัยจากหน่วยงานด้านการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอีสาน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสาน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมสัมมนาการใช้เครื่องมือทางด้านสรีรวิทยาของพืช ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือวิจัยให้แก่นักศึกษา และนักวิจัยที่สนใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับความร่วมมือ จากบริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด กรุงเทพฯ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านสรีรวิทยาของพืช และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางสรีรวิทยาของพืช ช่วยให้การอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และเทคนิคการใช้เครื่องมือทางสรีรวิทยา และจะนำไปสู่การผลิตพืชที่มีประสิทธิภาพต่อไป ... [20/08/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
546 people like this