5791
เกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์ สัมพันธ์

ia

  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนางชัชชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง , ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา พานักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "เกษตรฯ - วิศวะฯ สัมพันธ์ ณ ห้อง 16606 ชั้น 6 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.จารุพล สุริยวนากุล รองคณดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การตอนรับ

    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการเชียร์ทั้งสองคณะได้พบปะแลกเปลี่ยนกรจัดกิจกรรมของแต่ละคณะ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะให้มีความรัก ความสามัคคี กัน. ... [22/08/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค / สมโชค
579 people like this