7022
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.แข่งขันวางแผนธุรกิจโคนม รับรางวัลชมเชย อันดับ 2

ia

  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายกฤษดา บุตรพรม นายอิสระพงษ์ พบวงษา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวบุรารัตน์ เภสัชชา ชั้นปีที่ 4 โดยการนำและดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาววรุณ โคตะ นายชานนท์ ทองดี และนางสาวกษมา ตังมุททาภัทรกุล เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนม ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังอุตสาหกรรมนมไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2556 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้นำเสนอผลงาน แนวความคิดแผนธุรกิจโคนม ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังอุตสาหกรรมนมไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ต่อคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด จำนวน 6 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการแข่งขันนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนมดังกล่าว ปรากฏว่า ทีมนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 พร้อมทั้งได้รับรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 มาครองอีกหนึ่งรางวัล โดยทีมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา กล่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ ถึงแม้ว่าทีมนักศึกษาจากภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับเพียงรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 และรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 นั้น ก็นับว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ การที่นักศึกษาได้รู้จักฝึกฝนวางแผนธุรกิจโคนม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตน กล้านำเสนอความคิดของตนต่อสาธารณะ ทำให้นักศึกษาได้เป็นผู้กล้าคิดกล้าแสดงออก รู้รักสามัคคีอันเกิดจากการทำงานร่วมกัน และการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการทำธุรกิจโคนมแบบครบวงจร ณ ฟาร์มโชคชัย โดยทีมตัวแทนวิทยากรจากฟาร์มโชคชัย ทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจในสายวิชาชีพของตน ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนมในครั้งนี้ ได้แสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ ทำให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดี ... [15/02/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
944 people like this