4216
สานสัมพันธ์น้องพี่สัตวศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคิวชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สัตวศาสตร์ รุ่นที่ 49 และ 50 ขึ้น ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ให้แก่น้องได้รับทราบข้อมูลและใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงานในอนาคตต่อไป การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 160 คน และบุคคลากรเข้าร่วมจำนวน 10 คน ... [24/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคิวชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคิวชาสัตวศาสตร์
582 people like this