4804
รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯเป็นวิทยากรบรรยายเพิ่มพูนความรู้ ให้กับอาสาสมัครพัฒนา (อสพ.) ในหัวข้อเรื่อง การผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ia

  • ตามที่สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ อสพ.(อาสาสมัครพัฒนา) จำนวนกว่า 20 คน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การผลิตไก่พื้นเมือง และการวิเคราะห์พื้นที่ ซึ่งรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 21 สค 58 การบรรยายในครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ทราบถึงพันธุ์ไก่พื้นเมือง ระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบทแบบยั่งยืน และความมั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจเป็นอย่างมาก และนำเอาปัญหาที่พบในแต่ละพื้นที่มาปรึกษาและร่วมแชร์ประสบการณ์กัน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นการลงไปส่งเสริมต่อเกษตรกรอย่างสูงสุด ... [24/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
538 people like this