4377
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Role of urbanization, land-use div ersty and poultry intensification in emeging infectious diseases the case of HRAI H5N1 in Viet Nam ในวัน พุธ ที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 ณ ห้องประชุม 1 หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ ตึก AG 06

ia

  • ด้วยหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ เชิญ Dr. Jefferson Metz Fox จาก East-West Center, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศาเรื่อง Role of urbanization, land-use div ersty and poultry intensification in emeging infectious diseases the case of HRAI H5N1 in Viet Nam ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 11.30 น ณ ห้องประชุม 1 หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ ตึก AG 06 ... [24/08/2015]
    ia

  • Reported/Photo by: /
478 people like this