3777
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือกับ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof.Yasuhiro Kawamoto Professor of Tropical Pasture Science จาก Graduate School of Agriculture University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เข้าปรึกษาหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Graduate School of Agriculture University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น โดย Prof.Yasuhiro Kawamoto เป็นผู้แทน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน ... [24/08/2015]

    ia .ia2

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ศรัณยา
400 people like this