4720
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kochi University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์นฤมล แก้วจำปา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kochi University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Assoc.Prof.Masuda Kasuya Dr.Toshiro Masumoto และนักศึกษา จำนวน 16 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้บันทึกความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [25/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
500 people like this