3000
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tottori University จากประเทศ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)

ia

  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tottori University จากประเทศ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยไดรับเกียรติจากรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Indigenous Chicken Production and Management” เป็นการบรรยายให้ทราบถึงการจัดการเรื่องไก่พื้นเมืองในประเทศไทย และการให้แนวคิดกับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทราบถึงการเลือกรับประทานอาหาร “Functional Food” ซึ่งไก่พื้นเมืองก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของอาหารสุขภาพ หลังจากนั้น ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้พาคณาจารย์และนักศึกษาดูงานต่อในด้านฟาร์มและเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องการจัดการการเลี้ยง ด้านพันธุ์ไก่พื้นเมือง ระบบการเลี้ยง และลักษณะเด่นของไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯได้จดทะเบียนมา ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานให้ความสนใจในด้านพันธุ์ไก่พื้นเมืองเป็นอย่างมาก จะมีการซักถามเกี่ยวกับประวัติสายพันธุ์ และต้นกำเนิดของสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองศึกษาเป็นเรื่องราว (Story) ต้นกำเนิด โดยเป็นการบรรยาย เพื่อให้เกิดความรู้พัฒนาทักษะการในด้านการเกษตร และให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่องานวิจัยและเห็นคุณค่าของการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาใช้ต่อการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป ... [27/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
320 people like this