4435
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. นิเทศงานสหกิจศึกษา และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

ia

 • ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา นายวรายุ ภาษี และนายสันติภาพ ชัยสาร นักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ Department of Applied Biological Chemistry, Faculty of Agriculture, Niigata University เมือง Niigata ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr.Takuji Ohyama โดยนักศึกษาได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาพิเศษ ‘Audit Special Student’ เนื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Niigata University ได้ดำเนินข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) มีโอกาสเข้าพักในหอพักนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย และใช้ทรัพยากรห้องสมุด ห้องวิจัยและทดลอง ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆที่นักศึกษาพึงได้รับ เช่นเดียวกับนักศึกษาญี่ปุ่น

  นักศึกษาทั้งสองได้ ดำเนินการปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย ทำการวิเคราะห์สารชีวเคมีในพืช เช่น ธาตุอาหาร กรดอะมิโน และน้ำตาล ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่วิจัยร่วมกับทีมนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ณ แปลงทดลองพันธุ์ถั่วเหลือง Nagaoka Experimental Field Station อีกทั้งยังร่วมงานกับทีมวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช Prof. Dr. Kuni Sueyoshi สกัด RNA ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกดอกของกล้วยไม้สกุลแวนด้า

  ในการนี้ อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ได้เข้าให้คำปรึกษาทางวิชาการ ทั้งงานประจำที่ปฏิบัติ ตลอดจนโครงงานสหกิจศึกษา และการดำรงชีวิตในต่างแดน ของนักศึกษาทั้งสอง และมีโอกาสเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ จาก Prof. Dr. Takeshi Watanabe, Dean Faculty of Agriculture, Niigata University อีกทั้งยังเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย แปลงทดลองงานวิจัยพืช กับ Prof. Dr.Takuji Ohyama และร่วมหารือแนวทางในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบ Double degree ในอนาคตด้วย

  มหาวิทยาลัยนีกาตะ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชู ใช้เวลาเดินทางจากเมืองโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมง โดยรถไฟ Bullet train มีชื่อเสียงด้านการเกษตร เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นเมืองท่า ที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลผลิตที่สำคัญของเมือง คือ ข้าวญี่ปุ่น ถั่วเหลือง ทิวลิป การผลิตโคเนื้อ ฯลฯ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยนีกาตะ มีความสัมพันธ์อันดีกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เนื่องจาก Prof. Dr.Takuji Ohyama เคยเป็นที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของ อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ... [28/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
477 people like this