7053
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555

ia

  • อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง อิทธิพลของสารผสมยูเรีย-แคลเซียม และแหล่งพลังงานต่อจลศาสตร์ในรูเมนและการผลผลิตโคนม ซึ่งจัดมอบให้โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาและให้ความเห็นว่าวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ เป็นงานวิจัยที่มีการวางแผนการวิจัยเป็นอย่างดี มีคุณภาพ มีวิธีการวิเคราะห์ ชัดเจนดี เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศได้ ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้ จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้สร้างชื่อเสียงให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้รับ หลังจากก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554 จากคณะเกษตรศาสตร์ และรางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ระดับดี ประจำปี 2554 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงแม้ว่ารางวัลที่ได้รับจะเป็นเพียงหนึ่งในผลพลอยได้จากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ แต่รางวัลนี้จะทำให้ผู้วิจัยได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การที่ได้ทำงานวิจัยอย่างเข้มข้น เอาใจใส่ มีการใช้ความคิด วิเคราะห์ที่สร้างสรรค์และมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่เป้าหมาย ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแนวทางและเป้าหมายนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ในวันข้างหน้า การได้รับรางวัลนี้ ผู้วิจัยวิทยานิพนธ์ต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือในการทำวิจัย ดร.อนุสรณ์ กล่าวต่ออีกว่า เหนือสิ่งอื่นใดที่สำคัญที่สุดคือ กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่คอยให้คำปรึกษา อบรมสั่งสอน และชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยผ่านโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 ... [16/02/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
776 people like this