2744
เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ร่วมจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015

ia

  • ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติครั้งนี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ ร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “องค์ความรู้จากการวิจัยเชิงพื้นที่สู่การใช้ประโยชน์และขีดความสามารถ ในการแข่งขัน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ และภาคนิทรรศการผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีคณะผู้วิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัสร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต อดิตโต และคณะทำงาน ภายในงานมีการประชุม/สัมมนามากกว่า 1,000 หัวข้อเรื่อง และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยกว่า 400 ผลงาน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ภายในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลประเภทเหรียญทอง (Gold Prize) ประกอบไปด้วยถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เกียรติบัตร และเงินรางวัลสนับสนุนการวิจัยจำนวน 25,000 บาท ในภาคการจัดนิทรรศการในหัวข้อ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และการแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสี และการรับรู้สีสันของภาพศิลปะ โดยใช้ระดับเสียงสำหรับคนตาบอดสนิทตั้งแต่กำเนิด อีกด้วย ... [28/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สิริภา แก้วคำแสน / สิริภา แก้วคำแสน
319 people like this