5763
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

ia

 • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนและหัวหน้าสำนักงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชอาหาร วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ปัจจุบัน การผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตมากมาย ผลผลิตอาหารจึงไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แม้จะมีการรณรงค์ให้มีการผลิตอาหารปลอดภัยและการผลิตอาหารอินทรีย์ แต่ระบบรับรองความปลอดภัยของอาหารและการควบคุมมาตรฐานผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่อุปาทาน ยังไม่ได้มาตรฐาน

  มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices หรือ GAP) เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ทั้งต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ก็คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  โครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย ในครั้งนี้จัดขึ้นดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มุ่งสู่การเป็น Smart Farmer ต่อไป

  ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ ในครังนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืชอาหารปลอดภัย แนวทางปฏิบัติเพื่อการขอรับรอง GAP และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้อีกด้วย” ... [31/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
628 people like this