5888
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ia

  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หรือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีแขกวีไอพีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกณพ สูจิฆระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จํากัด ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้องคอนเวนชัน 1 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

    ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน และแผนปฏิรูปการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเสวนาเรื่อง Talent Mobility ช่วยเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างไร โดย ผู้แทนจาก บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จํากัด รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมีกิจกรรมจับคู่และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาคอีสาน ชมผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจ และช๊อปสินค้านวัตกรรมราคาสุดคุ้ม ... [01/09/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์,กฤษฎา
562 people like this