5959
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมประชุมการสร้างความร่วมมือ การพัฒนา และ ขยายผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ia

  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นำโดย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมในประเด็นการสร้างความร่วมมือ การพัฒนา และขยายผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [02/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
513 people like this