5662
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานในองค์กรนานาชาติ ISERD

ia

  • อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) ให้เป็น Deputy President และ Regional Vice President มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2556 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Deputy President of International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Regional Vice President of International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) ISERDเป็นองค์กรนานาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการเกษตรอย่างยั่ง ยืนระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่เพื่อประสานงานอยู่ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof.Dr.Mario T.Tabucanon เป็น President โดยติดตามข้อมูลรายละเอียดของ ISERD ที่เว็บไซด์ http://www.int-erd.org/ ... [03/02/2013]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
559 people like this