2862
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมเปิดงานอีสานแฟรนไชส์และตลาดนัดฟาร์มสุข

ia

 • เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอีสานแฟรนไชส์และตลาดนัดฟาร์มสุข ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร โดยนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และนายวุฒินันท์ วารุกะ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะโกรบิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร (Agro Biz) กับศิษย์เก่า ในนามบริษัท อะโกรบิส (ประเทศไทย) จำกัด ไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตรของนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงภาคส่วนสังคมต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร งานวิจัยของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจากภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยการแสดงและจัดจำหน่ายผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร และการจัดกิจกรรมต่างๆภายในอุทยานเกษตร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับภาคเอกชนโดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาการใช้พื้นที่อุทยานเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้มีส่วนได้เสียเครือข่ายความร่วมมือ โดยทำให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในด้านการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของธุรกิจแฟรนไชส์ การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SME การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตลาดนัดฟาร์มสุข การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในกลุ่มสินค้าแบรนด์ดัง อาทิเช่น กางเกงยีนส์แก๊สโซลีน ตัวแทนผู้ประกอบการจากรายการ SME ตีแตก และกลุ่มสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ การจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร สินค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าจากผู้ประกอบการเอกชน นักศึกษา และส่วนราชการต่างๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลาง การแสดงดนตรี และการแสดงความรู้ ความสามารถอื่นๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานอีสานแฟรนไชส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 22.00 น.

  “ตลาดนัดฟาร์มสุข อุทยานเกษตร” สำนักงานอุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่เปิดขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ทางการตลาดศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ระดับภูมิภาค ที่คาดหวังว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวมทางการค้าและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม/ทุกชนิด เช่น กลุ่มผู้ประกอบการSME ,กลุ่มผู้ประกอบการOTOP ,กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อสร้างเป็นฐานทางการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่เป็นตลาดนัดนำร่องที่จะสร้างฐานทางการค้าให้เป็นศูนย์กลางที่ยั่งยืนต่อไป ให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา นักเรียน ประชาชน ชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีพื้นที่ทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ถาวร มีระยะเวลาการดำเนินการที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนในภูมิภาค ในกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆอาทิ สินค้าทางการเกษตร สินค้าจากชุมชน สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล(OTOP) สินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการSME , สินค้าจากการต่อยอดของภาควิชาการต่างๆของสถานศึกษา, สินค้าที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น เพื่อสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่เล็งเห็นโอกาสด้านความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จนถึงการเชื่อมร้อยต่อการเป็นตลาดศูนย์กลางทางการค้าอาเซียนในอนาคต และมุ่งหวังว่าพื้นที่ตลาดแห่งนี้จะก่อรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทุกกลุ่มขึ้นมาได้ ซึ่งตลาดนัดฟาร์มสุข เปิดทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 16.00 – 22.00 น. ... [07/09/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
320 people like this