5624
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025

ia

 • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการโรคและแมลงศัตรูอ้อยและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม วิทยากรโดย นางสาวอังคณา รัตนสุขสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ขอนแก่น โดยมีนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการโรคและเมลงศัตรูอ้อย และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  งานบริการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นการให้บริการที่มีความแตกต่างจากงานบริการอื่นๆ เพราะนอกจากจะต้องตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในแง่ของความรวดเร็วของการให้บริการแล้ว ยังต้องการความเป็นกลาง ผลการทดสอบต้องมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงสูงสุดอีกด้วย

  ด้วยเหตุนี้ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จึงมิได้มีเพียงข้อกำหนดด้านบริหารจัดการเท่านั้น แต่มีข้อกำหนดด้านเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบ จะได้รับการจัดการที่เหมาะสม และห้องปฏิบัติการใดที่นำระบบบริหารคุณภาพ ISO/IEC 17025 ไปปรับใช้จนกระทั่งได้รับการรับรอง จึงเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ

  โครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ช่วยให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้แนวทางในการยกระดับห้องปฏิบัติการโรคและแมลงศัตรูอ้อยและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้และความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 มีความเข้าใจในโครงสร้างเอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และสามารถนำระบบคุณภาพไปปรับใช้กับงานในห้องปฏิบัติการของตนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ... [11/09/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
621 people like this