4098
คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเข้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายงาน

ia

  • คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุก ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นาย สงัด ปัญญาพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายงานการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา และถวายไก่พื้นเมือง 2 สายพันธุ์ได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และไก่พื้นเมืองพันธุ์ ชี เคเคยู 12 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของโครงการพัฒนาระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนเป็นการพัฒนาต้นแบบของสวนครัวยุคใหม่ เพื่อใช้เป็นทางเลือกได้เป็นผลสำเร็จ สามารถใช้ปลูกผักสวนครัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในส่วนของไก่พื้นเมืองนั้นจะเป็นการถวายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ที่พัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะที่ โตดี ไข่ดก “อกกว้าง” เหมาะสมในการเลี้ยงในชนบท โดยทางคณาจารย์เห็นว่าไก่พื้นเมืองนั้น เลี้ยงง่าย กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต่อไปจะเป็นแหล่งโปรตีนให้กับเกษตรกรรอบศูนย์เรียนรู้ส่วนพระองค์ บ้านระไซค์ ได้เป็นอย่างดี ... [11/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
478 people like this