4686
ไหมอีรี่ มข. จัดแสดงนิทรรศการ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ia

  • ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2558 กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้รับเชิญจาก The Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Waedenswil สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ ไปเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ The eri silkworm – cultivation, products and market potential in Thailand และ Cultivation of medicinal fungi, Cordyceps spp. by using eri silkworm as cultured medium ในการประชุม Skyfood ครั้งที่ 2 และแสดงนิทรรศการ “Eri silkworm : A High Potential Edible Insect for Safety Food, Feed and Fiber” ในการประชุมนี้ ZHAW ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริโภคแมลงและการยอมรับแมลงกินได้เป็นอาหารปลอดภัยให้แพร่หลายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยุโรป และทั่วโลก โดยการนำผลการประชุมไปจัดทำร่างกฎเกณฑ์รวมทั้งมาตรฐานการผลิต และการนำเข้าแมลงกินได้จากประเทศผู้ผลิตเช่น ประเทศไทย เป็นต้น ในส่วนไหมอีรี่ (eri silkworm, Samia ricini D.) ซึ่งเป็นแมลงที่เลี้ยงได้ด้วยการใช้พืชอาหารใบมันสำปะหลัง ใบละหุ่ง หรือใบพระเจ้าร้อยท่า สามารถนำไปทำอาหารได้อย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากดักแด้และตัวหนอนไหมอีรี่มีโปรตีนสูงและปลอดภัยต่อการบริโภค สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบและนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ซึ่งกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยมาเป็นลำดับนั้น กระแสการนำเอาแมลงกินได้ไปบริโภคเป็นอาหารในยุโรปกำลังได้รับความนิยม และเปิดโอกาสตลาดแมลงกินได้ของประเทศไทยไปยังยุโรปและอเมริกาได้อย่างดียิ่ง ไหมอีรี่จึงเป็นแมลงที่ได้รับการยอมรับที่มีศักยภาพสูงในการนำมาเป็นอาหาร

    ในการประชุม Skyfood นี้ได้มีการสาธิตการทำพิซซ่าดักแด้ไหมอีรี่สมุนไพรยุโรป ดักแด้ไหมอีรี่ทอดสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสื่อมวลชนในสวิตเซอร์แลนด์และผู้สนใจจากนานาประเทศในยุโรป ในเร็วๆนี้สวิตเซอร์แลนด์กำลังพิจารณาผ่านกฎเกณฑ์การนำเข้าแมลงกินได้ ก็จะเป็นโอกาสอย่างดียิ่งของประเทศไทย ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตแมลงกินได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะไหมอีรี่ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน website และ YouTube (The Skyfood channel about edible insects) จากผลการประชุม Skyfood ครั้งนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการที่จะนำไปสู่การวิจัยร่วมในระหว่างนักวิจัยของ The Zurich University of Applied Sciences และกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอนาคตอันใกล้นี้ ... [14/09/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน / ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน
566 people like this