3484
พิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อต้องการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน มีความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีบุญคุณ สาขาพืชไร่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการใช้ชีวิตที่ดีแล้ว สังคมไทย ยังคงต้องการคนดี มีคุณธรรม ออกไปรับใช้สังคม เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพที่ดี อย่างยั่งยืน ณ ห้อง 5101 อาคาร 5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [14/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาพืชไร่ / พรทิพย์พา
485 people like this