3793
การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 2

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียนระยะที่ 2 เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างสากล ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการแนะนำตนเอง การทักทาย การกล่าวคำลา การเขียน (รวมการอ่าน) การเขียนอีเมลแนะนำตนเองกับเพื่อนใหม่ การเขียนประวัติโดยย่อด้วยภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้บัณฑิตสาขาพืชไร่ มีโอกาสในการสมัครเข้าทำงานในต่างประเทศได้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาของสาขาพืชไร่มีความพร้อม ความสามารถ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งมีโอกาสในการเข้าทำงานในตลาดงานอาเซียนต่อไป สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาสาขาพืชไร่ขึ้น ณ ห้อง 5126W อาคาร 5 คณะเกษตรศาสตร์ ... [14/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: สาขาพืชไร่ / พรทิพย์พา
499 people like this