3858
สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Meet and Greet

ia

  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้กิจกรรม "Meet & Greet...Animal Science Grad Student" ขึ้น ณ ห้องสัมมนาภาควิชา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และเอกของภาควิชาฯ ปัจจุบัน ภาควิชาสัตวศาสตร์มีบัณฑิตศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 77 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 35 คน และปริญญาเอก จำนวน 42 คน ... [18/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์
469 people like this