10550
นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน

ia

  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และอาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี นักวิจัยสังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ อาจารย์ศุกฤชชญา เหมะธุลิน และอาจารย์สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ อาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก เครือข่ายวิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพระดับชุมชน ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านนิคมหนองบัว ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน และกลุ่มเกษตรกร อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 คน พร้อมทั้งอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความสนใจเข้าร่วม จำนวน 30 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้กลุ่มเกษตรกร สามารถเป็นผู้นำการฝึกอบรมการแปรรูปอาการเพื่อสุขภาพต่อไปได้ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพระดับชุมชนในครั้งนี้ อาจารย์ศุกฤชชญา เหมะธุลิน และอาจารย์สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ ได้ให้การฝึกอบรมการแปรรูป ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ฟักข้าว และข้าวพื้นเมือง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ น้ำข้าวโพดสีม่วง นมข้าวโพด คอนนัทคุกกี้ คุกกี้คอนนัท-ฟักข้าว เค้กเนยสดฟักข้าว คอนนัท-ข้าวโพดสีม่วง ซีเรียลบาร์ข้าวเหนียวดำ และข้าวเหนียวดำอบกรอบธัญพืช ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและแม่บ้าน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติได้จริง รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน กล่าวว่า กลุ่มแม่บ้านนิคมหนองบัว ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่งได้รับรางวัล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลงานการนำข้าวโพดข้าวเหนียวและฟักข้าวไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชน กล่าวได้ว่า เป็นผลจากการเข้าอบรมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยสามารถนำผลงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์ ในการรวมกลุ่มการผลิต แปรรูป บริโภคกันในครัวเรือน และจำหน่ายในชุมชน จนทำให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีสุขภาพดีขึ้นและยังมีรายได้ดีเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ว่า คนดี สุขภาพดี รายได้ดี รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า พืชอาหารเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เป็นต้นแบบงานสร้างนวัตกรรม จากเชื้อพันธุกรรม สู่พันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ เพิ่มสุขภาวะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย อย่างเป็นรูปธรรม ... [30/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1105 people like this