2811
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมพระนาอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ia

  • วันที่ 10-11 กันยายน 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ และคุณพิชชาภรณ์ ร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งภายในการประชุมนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะครบวาระ 2 ปี ของการดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ พร้อมด้วย รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำรงตำแหน่งในฐานะเลขาธิการสภาฯ และนางฟองจันทร์สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ในตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ในครั้งนี้ด้วย ... [23/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
309 people like this