2228
5ส วัน Big Cleaning Day สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

ia

  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 โดยมีคณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, โท และเอก จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงาน และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในสาขาฯ ... [25/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: อัจฉราวดี / อัจฉราวดี
258 people like this