2291
คณะเกษตรศาสตร์ร่วมจัดแสดงผลงงานนวัตกรรมในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558”

ia

  • เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558 (Northeastern Innovation Expo 2015) ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ของงานเพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรม อันจะช่วยก่อให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในภาคการผลิตและการบริการประชาชน โดยทางคณะเกษตรนำเอาผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนำผลิตภัณฑ์ไปแสดงโชว์ ทั้ง ไก่ดำตุ๋นยาจีน หรือ แซนวิชไก่พื้นเมือง หรือแม้กระทั้ง ไข่ไก่พื้นเมืองต้มสุขไปแสดง งานวิจัยโคนมทนร้อน นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโคนมทนร้อน ซึ่งจะมีนมโรงเรียนไปแสดงโชว์ด้วย และงานวิจัยพริกที่ได้พริกที่มีความเผ็ดเป็นอย่างมาก อย่างเช่น พริกอัคนีพิโรธ ไปจัดแสดงในงานนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยของคณาอาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทั้งนี้การจัดนิทรรศการของคณะเกษตรศาสตร์นั้น เพื่อเป็นการบริการทางด้านวิชาการให้กับผู้ที่สนใจในงานด้านการเกษตรได้เปิดโลกทัศน์ รับรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร และรับฟังข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น ... [01/10/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กฤษฎา / กฤษฎา
299 people like this