6591
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ผู้แทนบุคลากรสายผู้สอน นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน และนายคำพอง หลักโคตร ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนลูกจ้างประจำ กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 158 ท่าน เป็นคณาจารย์และข้าราชการจำนวน 66 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 92 ท่าน ... [01/10/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
764 people like this