3807
คณะเกษตรศาสตร์ มข. นำทีมนักวิจัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในภาคอีสาน 4 จังหวัด

ia

 • 1 เดือนเต็มที่ทีมอาจารย์นักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทุ่มเทกำลังใจกาย ลงพื้นที่ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยแล้วสู่ชุมชน 4 จังหวัดภาคอีสาน ตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2558

  ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโครงการฝึกอบรม กล่าวว่า “การจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนในครั้งนี้ มีทีมคณาจารย์ร่วมลงพื้นที่ ประกอบด้วย ผศ.ดร. สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผศ.ดร. สันติไมตรี ก้อนคำดี ผศ.ดร.สาธิต อดิตโต ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อ.ดร.อนันต์ วงเจริญ ดร.ชุตินันท์ ชูสาย และคุณชาญชัย ศรีทำบุญ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และผู้ช่วยวิจัยนางสาวจันทร์หอม คำหล้าแก้ว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ชุมชน ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”

  ผศ.ดร. กิริยา กล่าวต่อไปว่า “การอบรมครั้งนี้ ได้นำเทคนิคการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้พันธุ์ยางพารา การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ วัชพืช โรค และแมลงที่สำคัญของยางพารา อย่างปลอดภัย เทคนิคการขยายพันธุ์ถั่วมูคูน่า แบบไม่อาศัยเพศ ด้วยวิธีการตัดชำ ซึ่งเป็นถั่วคลุมดินอายุยาว และใช้ปลูกคลุมหน้าดินในสวนยางพารา เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำของพื้นที่ปลูกยางพารา เก็บรักษาความชื้นดิน และช่วยเพิ่มธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และอินทรียวัตถุ เทคนิคการเปิดกรีดยางพาราแบบสองหน้า เพื่อลดอัตราการเกิดอาการหน้ายางแห้ง และช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเปิดกรีดน้ำยางพารา พร้อมทั้งได้ศึกษาการจัดการการตลาด และปัญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้อย่างรอบด้าน และสามารถวางแผนการประกอบอาชีพด้านสวนยางพาราอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการเลี้ยงโคเนื้อและกระบืออีกด้วย”

  51 ปีแห่งการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ.2507 นั้น คณาจารย์ นักวิจัยของคณะได้นำเอาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่โดดเด่นออกมาให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ หวังยกระดับรายได้ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ... [06/10/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: วัชรา น้อยชมภู / ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ
423 people like this