2218
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ ดังนี้คือ สรุปผลการดำเนินงานที่โดดเด่นใน 5 องค์ประกอบ การปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเรื่องอื่นๆ เช่น ปัจจัยความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ปัญหา อุปสรรค และความร่วมมือของบุคลากร จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้าภาค ผู้ประสานงานสาขาวิชา เลขานุการคณะ หัวหน้างาน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการสรุปผลการประเมิน นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม และระดับคะแนน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะวิชา ในครั้งนี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.วิลาวัลย์ ชมนิรัตน์ และ นางภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/10/2015]




    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
227 people like this