5829
นักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล ณ ประเทศเยอรมณี

ia

  • ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2558 นายสมชาย บุตรนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 5th International Symposium on Soil Organic Matter ณ มหาวิทยาลัย Georg-August-Universit?t G?ttingen เมือง G?ttingen ประเทศเยอรมนี

    การประชุมวิชาการ The 5th International Symposium on Soil Organic Matter เป็นการประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านอินทรียวัตถุของดินที่จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่สำคัญ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน ในการประชุมดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยมากกว่า 600 บทความ

    ในการประชุมครั้งนี้ นายสมชาย บุตรนันท์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (the Poster Prize) ในการนำเสนอผลการวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Biochars exert different effects on soil organic carbon stability in tropical soils with contrasting properties” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ... [09/10/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
741 people like this