5755
คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ia

 • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มจากศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยื่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการทำสวนครัวยุคใหม่ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ต่อมาทางทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง และทีมงานให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเยี่ยมชมห้องแล็บ และในช่วงบ่ายทางทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์-ไก่พื้นเมือง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง

  สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการโครงการสำคัญเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

  ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการขยายผลสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว และในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรของ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทางทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว จึงได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทางของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินงานทางด้านความร่วมมือในโครงการฯ ต่อไป ... [13/10/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กฤษฎา
640 people like this