6947
นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข.รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ซึ่งนักวิจัยศูนย์วิจัย TROFREC โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ได้รับรางวัล นักวิจัยเกียรติคุณสารสินและรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ซึ่งเป็นรางวัลนักวิจัยสูงสุดรางวัลแรก ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบให้กับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor และอยู่ในฐานข้อมูล ISI/ Scopus จำนวนอย่างน้อย 100 เรื่อง พร้อมกันนี้ ศ.ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกหนึ่งรางวัลด้วย ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร อาจารย์สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ และเลขานุการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน นอกจากนี้แล้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากการทำงานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ นักวิจัย ตลอดทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษานานาชาติ จากการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งนักวิจัย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ในครั้งนี้ นับว่าเป็นรางวัลที่นำมาแห่งความภาคภูมิใจของ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความร่วมมือกันมาด้วยดีโดยตลอดเป็นอย่างสูงยิ่ง ... [24/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
851 people like this