5557
คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติสร้างความเข้มแข็งด้านยางพารา

ia

 • ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ “Hevea Research Platform in Partnership” (HRPP) และกลุ่มวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านยางพารา เรื่อง 2015 Natural Rubber. Production, transformation and impacts “HOW CAN RUBBER ADAPT TO CHANGING ENVIRONMENTS" โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม Dr. Philippe Thaler, CIRAD, Coordinator of the HRPP กล่าวแนะนำโปรแกรมการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ President of the HRPP กล่าวแนะนำ “Hevea Research Platform in Partnership” (HRPP) ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านยางพาราในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ซึ่ง HRPP มีสมาชิกจากหน่วยงานไทยและฝรั่งเศสจำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรมพัฒนาที่ดิน Centre de coop?ration internationale en recherche agronomique pour le d?veloppement (CIRAD), Institut de Recherche pour le D?veloppement (IRD) และมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐฝรั่งเศส และในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกเพิ่มจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 120 คน จาก 7 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากบริษัเอกชน ได้แก่ Yara (Thailand) Ltd., Terragro Co., Ltd, E.Q.Rubber Co.,Ltd., Nteq Polymer Co,. Ltd และ MICHELIN Company

  รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี ประธานการจัดการประชุม กล่าวว่า “การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือในการทำวิจัยทางด้านยางพาราตั้งแต่ระดับต้นน้ำ สังคมเกษตรกร และการแปรรูปขั้นต้น รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปลูกยางพารา และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลงานวิจัยทางด้านยางพาราทั้งในระดับงานวิจัยขั้นสูง และการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และที่สำคัญเป็นการเชื่อมโยงงานวิจัยยางธรรมชาติภายใต้แผนงานวิจัยยางพาราของไทย-ฝรั่งเศส และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย” ... [14/10/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
558 people like this