2424
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับฟังบรรยายพิเศษจาก Prof.Dr.Amrit Bart

ia

  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการวิจัยด้านโคนม” จาก Prof.Dr.Amrit Bart Assistant Dean, International Affairs and Director, Global Program College of Agricultural and Environmental Sciences, University of Georgia, USA. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [15/10/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
297 people like this