2373
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

ia

 • เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558 โดย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

  วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” โดยในวันนี้มีส่วนราชการ ทหารตำรวจ ศาล อัยการ องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมาร่วมพิธีวางพวงมาลาจำนวนมาก

  เพื่อเป็นการสดุดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งพระองค์ทรงยกเลิกทาส ที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบกันและนำความเสมอภาคมาสู่คนไทยจนถึงปัจจุบันนี้ ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงได้ถวายพระนามว่าพระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง และมีการจัดงานถวายสักการะพระองค์ท่านในทุกปี ... [28/10/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ชายชาญ หล้าดา
312 people like this