3814
เพิ่มพูนศักยภาพ แก่นนครส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ คณะเกษตรฯ มข.

ia

 • เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่จำนวน 3 คน ทางด้านพืชสวนจำนวน 3 คน ทางด้านกีฏวิทยาจำนวน 3 คน ทางด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมจำนวน 6 คน ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรจำนวน 3 คน ทางด้านสัตวศาสตร์จำนวน 3 คน ทางด้านการส่งเสริมการเกษตรจำนวน 3 คน ทางด้านโรคพืชจำนวน 4 คน และทางด้านประมงจำนวน 3 คน

  ช่วงเช้าเป็นการรับฟังการปฐมนิเทศ รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเข้ารับการฝึกประสบการณ์ตามสาขาวิชาที่เลือก และในเวลา 15.00 – 16.30 น. เป็นการฝึกปฏิบัติ “การเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลสาขาเกษตรศาสตร์” วิทยากรโดย นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

  นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเต็มศักยภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์กับนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์ มีงานวิจัยที่อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี จึงได้นำนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป” ... [28/10/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
381 people like this