4006
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกประสบการณ์

ia

  • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่จำนวน 3 คน ทางด้านพืชสวนจำนวน 3 คน ทางด้านกีฏวิทยาจำนวน 3 คน ทางด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมจำนวน 6 คน ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรจำนวน 3 คน ทางด้านสัตวศาสตร์จำนวน 3 คน ทางด้านการส่งเสริมการเกษตรจำนวน 3 คน ทางด้านโรคพืชจำนวน 4 คน และทางด้านประมงจำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [30/10/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
452 people like this