4605
นักศึกษาจาก UMY ประเทศอินโดนีเซียเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรฯ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ดงแสนสุข ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr.Chandra Kurnia Setiawan อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ นักศึกษา จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โดยมีนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 11 คน และ ภาควิชาธุรกิจการเกษตร จำนวน 2 คน เข้าฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 14 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ... [03/11/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
494 people like this