5521
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม

ia

  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ และ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 และในการประกวดครั้งนี้มีนักศึกษาได้รับรางวัลกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวจุรีพร สุคติภูมิ สาขากีฏวิทยา นายวรายุ ภาษี สาขาพืชสวน และ นายทศพล ทองลา สาขากีฏวิทยา ได้รับรางวัลกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปวิชญา นาเมืองรักษ์ สาขากีฏวิทยา นางสาวเบญจพร ชำนาญ สาขากีฏวิทยา ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ... [05/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ประทุมพร คำภาสุข
634 people like this