2606
อาจารย์โรงเรียนบึงไซค์วิทยาคม เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน

ia

  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อาจารย์โรงเรียนบึงไซค์วิทยาคม (อาจารย์มิตรศิลป์ แก้วมาตย์) เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน โดยจะดำเนินการทำศูนย์เรียนรู้ที่มีทั้งการปลูกพืช และมีทั้งการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณศูนย์เรียนรู้ และที่ทางโรงเรียนสนใจที่จะนำไก่พื้นเมืองไปเลี้ยง เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีการปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี ให้ผลผลิตทั้งทางเนื้อและทางไข่ที่ให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรตีนซึ่งเหมาะสมกับท้องถิ่นในด้านความมั่นคงทางด้านอาหารมาก อีกทั้งเด็กนักเรียนจะได้เป็นการฝึกและเรียนรู้ในด้านการเลี้ยงไก่ เพื่อเป็นความรู้ติดตัวใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อไป ... [05/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
328 people like this