3410
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษในงาน INTERNATIONAL SEMINAR IMPROVING TROPICAL ANIMAL PRODUCTION FOR FOOD SECURITY

ia

  • เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 58 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL SEMINAR IMPROVING TROPICAL ANIMAL PRODUCTION FOR FOOD SECURITY I ณ ประเทศ อินโดนีเซีย ความมั่นคงทางอาหารได้กลายเป็นปัญหาสำคัญรูปแบบใหม่ที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาที่ปัญหานี้กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน ความเสื่อโทรมของสภาพแวดล้อม การสัมมนานี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ตะหนักถึงเหตุจำเป็นที่ต้องเพิ่มผลผลิตสัตว์เขตร้อนให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยและเป็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งการที่จะเพิ่มผลผลิตทางด้านอาหารนั้นจำเป็นต้องมีการบรูณาการหลายแนวทางพร้อมกันทั้ง โดยการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ การตั้งนโยบายต่างๆกับการเพิ่มผลผลิต อีกทั้งแนวคิดของการปฏิบัติตามอาหารจากสัตว์ที่ผลิตโดยใช้อย่างยั่งยืนและระบบฟาร์มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้ร่วมเป็น Invited speaker : Improving production related with genetic of Thai indigenous Chicken เป็นการบรรยายถึง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของไก่พื้นเมือง ไทย ซึ่งไก่พื้นเมืองเหมาะที่จะเป็นโมเดลแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยไก่พื้นเมืองมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี และให้ผลผลิตทั้งทางเนื้อและทางไข่ที่ให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรตีนได้อย่างดียิ่ง เป็นต้น ... [06/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
349 people like this