1442
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เข้าร่วมThe 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015)

ia

  • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015) มีนักวิจัยและนักวิชาการด้านการเกษตรและสัตวศาสตร์กว่า 50 ประเทศทั่วโลกกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์ศาสตร์ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งในครั้งนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาได้ร่วมเป็น เป็น Invited speaker : Effects of climate change on Thai indigenous chicken การบรรยายพิเศษในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการด้านไก่พื้นเมืองระหว่างประเทศ เกิดองค์ความรู้ด้านไก่พื้นเมืองและนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาประเทศ และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น นำไปขยายผลสู่เกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงมีอาชีพที่แน่นอน ... [05/11/2015]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
164 people like this