2437
สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

ia

  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเรียนรู้บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมรวมถึงศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานและในสังคม ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพร้อมทำงาน อีกทั้งเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคม และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างดี ณ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: สาขาพืชไร่ /
360 people like this