5352
การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558

ia

 • การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558

  เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2558 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 28 คน โดยมีคณาจารย์ร่วมเดินทาง ได้แก่ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล และอาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์

  พื้นที่ศึกษาดูงานทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดฝึกอบรมที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ศึกษาการสร้างเขื่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันน้ำท่วม ไล่น้ำเค็ม ชลประทาน และการท่องเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก การศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ไม้เพื่อการค้า การตลาดและไม้ผลสายพันธุ์ใหม่ ศึกษาการดำเนินงานและการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ไม้ผล ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ บ้านดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (การพัฒนาการเกษตร, พลังงานทดแทน, EM Ball, ขยะ ฯลฯ) ... [09/11/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: นางสาวสุรัตนา สุริสาร / นักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ ปี4
551 people like this